หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3

ISBN : 9786162035708

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เนื้อหาสาระความรู้ที่เป็นประเด็นสำคัญและเชื่อมโยงความคิดรวบยอดสำคัญเข้าสู่การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง