หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3

Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.3

ISBN : 9786162035708

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนรู้ให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่กำหนดในกรอบหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง เนื้อหาสาระความรู้ที่เป็นประเด็นสำคัญและเชื่อมโยงความคิดรวบยอดสำคัญเข้าสู่การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products