หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.2ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.2

ISBN : 9786162035692

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้การรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัย วินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง