หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ป.2

ISBN : 9786162035692

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : กนกพร กระบวนศรี,ศุภษร บุดดา

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง ระดับชั้น ป.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้การรับผิดชอบ ฝึกฝนวินัย วินัยในตนเอง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) เพื่อเตรียมตัวเป็นพลเมืองดีของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจของผู้เรียนในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products