หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6

ISBN : 9786162035784

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

ชื่อผู้แต่ง : สุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ และ ลมูลเพชร มะณี

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ระดับชั้น ม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองไทยใหม่ที่ดีมีคุณภาพ ได้พัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ และเพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง