หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6
Download

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ม.4-6

ISBN : 9786162035784

Series name : หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม

Auther name : สุพัตรา ธรรมประดิษฐ์ และ ลมูลเพชร มะณี

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง 1-2 ระดับชั้น ม.4-6 ตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเพื่อการสร้างเมืองไทยใหม่ที่ดีมีคุณภาพ ได้พัฒนาการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองที่ดี มีความรักชาติ และเพื่อให้สถานศึกษานำไปเป็นแนวทางจัดการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products