หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6

ISBN : 9786162031816

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์,ไพศาล ภู่ไพบูลย์

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความรู้เบื้องต้น รวมถึงเรียนรู้ลักษณะ และประเภทของกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญของประเทศที่ควรศึกษาเรียนรู้ นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง