หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6
Download
Preview
Share

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ม.4-6

ISBN : 9786162031816

Series name : ชุดเพิ่มศักยภาพ

Auther name : สุคนธ์ สินธพานนท์,ไพศาล ภู่ไพบูลย์

Copy : Quality Assurance Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ระดับชั้น ม.4-6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงกฎหมายสำคัญที่ควรรู้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย ความรู้เบื้องต้น รวมถึงเรียนรู้ลักษณะ และประเภทของกฎหมาย ทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญของประเทศที่ควรศึกษาเรียนรู้ นอกจากสาระที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ในเล่มยังมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสนอแนะ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้มากขึ้น

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products