สมฐ.สุขศึกษา ม.2ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

สมฐ.สุขศึกษา ม.2

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : สุชาดา วงศ์ใหญ่,ไพเราะ แดงก้อ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน สุขศึกษา ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เนื้อหาของหนังสือเรียนจะเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของร่างกาย เจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต แหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง