สมฐ.สุขศึกษา ม.2
Download
Preview
Share

สมฐ.สุขศึกษา ม.2

ISBN : 0

Series name : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน

Auther name : สุชาดา วงศ์ใหญ่,ไพเราะ แดงก้อ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน สัมฤทธิ์มาตรฐาน สุขศึกษา ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เนื้อหาของหนังสือเรียนจะเน้นการศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของร่างกาย เจตคติในเรื่องเพศ ปัญหาและผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การเลือกใช้บริการทางสุขภาพ ความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต แหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สำนึกในคุณค่า ศักยภาพ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products