สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล, วิทยา ยวภูษิตานนท์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3 สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาสาระ แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบที่หลากหลาย และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความสามารถ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนรูู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง