สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3
สื่อฯ สัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : สื่อแม่บทมาตรฐาน

Auther name : ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล, วิทยา ยวภูษิตานนท์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน ภูมิศาสตร์ ม.3 สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาสาระ แบบฝึกทักษะพัฒนาการเรียนรู้ แบบทดสอบที่หลากหลาย และแนวข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ความสามารถ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนรูู้เรื่องภูมิศาสตร์ (Geo-Literacy) และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

Subject :

Instruction Media

[Free download]

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB