แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

ISBN : 8858649146793

ชื่อชุด : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

รายละเอียดสินค้า

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านสังคมศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง