แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3
Download
Preview
Share

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ป.3

ISBN : 8858649146793

Series name : แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้

Auther name : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

Product detail

แบบวัดและบันทึกผลการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นสื่อที่มีจุดประสงค์เพื่อวัดผลและประเมินผลและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านสังคมศึกษา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

Subject :

Related Products