แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
ฉบับเต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3

ISBN : 0

ชื่อชุด : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

ชื่อผู้แต่ง : พรสุข หุ่นนิรันดร์, สมฤดี เจียรสกุลวงศ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดสุขศึกษา ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เน้นกิจกรรม Active Learining เน้นการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะการคิดและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ และกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่ศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง