แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3
แบบฝึกสมรรถนะและการคิด สุขศึกษา ม.3

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 0

Series name : แบบฝึึกสมรรถนะและการคิด

Auther name : พรสุข หุ่นนิรันดร์, สมฤดี เจียรสกุลวงศ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกสมรรถนะและการคิดสุขศึกษา ม.3 ตามหลักสูตรแกนกลาง'51 เน้นกิจกรรม Active Learining เน้นการลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะการคิดและนำไปใช้ได้จริง เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับตัวชี้วัด มีข้อสอบ และกิจกรรมพัฒนาการคิดสู่ศตวรรษที่ 21

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB