แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.2

ชื่อชุด : โครงงาน

ชื่อผู้แต่ง : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของบันได 5 ขั้นตอน (Big Five Learning) เป็นแนวคิดที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนสามารถวางแผนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง