แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.2
Download
Preview
Share

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ม.2

Series name : โครงงาน

Auther name : นวลพรรณ วรรณสุธี และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกการเรียนรู้ (PBL) ผ่านโครงงาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.2 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการของบันได 5 ขั้นตอน (Big Five Learning) เป็นแนวคิดที่ออกแบบมา เพื่อให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจนสามารถวางแผนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้อย่างเป็นระบบ พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products