สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.3
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.3

สื่อประกอบการสอน
แชร์
สื่อประกอบการสอน
แชร์

ชื่อชุด : CURRENT

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ New Current English Grammar & Usage ระดับชั้น ม.3 ประกอบไปด้วยหลักการใช้ภาษาและคำอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย ข้อควรจำและข้อควรระวังในการใช้ภาษา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลายรูปแบบ

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB