สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.3
สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม New Current English ม.3

Instruction Media
Share
Instruction Media
Share

Series name : CURRENT

Auther name : ดร.สามารถ สัมพันธารักษ์, อาจิณ มารีประสิทธิ์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

สื่อการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ New Current English Grammar & Usage ระดับชั้น ม.3 ประกอบไปด้วยหลักการใช้ภาษาและคำอธิบายโครงสร้างไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย ข้อควรจำและข้อควรระวังในการใช้ภาษา พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจในหลายรูปแบบ

Instruction Media

[Free download (verification by teacher license)]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB