หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162038235

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งที่ใกล่ตัวออกไป ทำให้การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสต์ ทำให้เกิดทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

สื่อประกอบการสอน

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB