หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

ISBN : 9786162038235

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งที่ใกล่ตัวออกไป ทำให้การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสต์ ทำให้เกิดทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง