หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

Instruction Media
e-Book
Preview
Share
Instruction Media
e-Book
Preview
Share

ISBN : 9786162038235

Auther name : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งที่ใกล่ตัวออกไป ทำให้การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสต์ ทำให้เกิดทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Instruction Media

[Only Aksorn Customers]

Related Products

Back
Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB