หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

Download

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2

ISBN : 9786162038235

Auther name : ดร.ณัฐพร ยวงเงิน

Copy : MOE Approved Textbook

Product detail

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ป.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง 60 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งที่ใกล่ตัวออกไป ทำให้การเรียนรู้ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุก ช่วยพัฒนาความสามารถทางภูมิศาสต์ ทำให้เกิดทักษะ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ Geo-Literacy ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้จริง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในศตวรรษที่ 21

Sample QR Code digital media accompanying the lesson in the book

Related Products