แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาเพิ่มเติม แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1

ชื่อชุด : แบบฝึกหัดใช้คู่หนังสือเรียน

ชื่อผู้แต่ง : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 พัฒนาทักษะการสื่อสารให้อ่านออก-เขียนได้ และคิดเป็น พร้อมเชื่อมโยงใช้ความรู้ผ่านกระบวนการทางสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นกิจกรรมนำก่อนฝึก พร้อมแบบฝึกการอ่านและแบบประเมินทักษะเพื่อวัดและประเมินผล ช่วยกระตุ้นการคิดแบบประยุกต์ พร้อมฝึกฝนการเชื่อมโยงใช้ความรู้อย่างสมเหตุสมผล

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง