แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1
Download
Full book
Preview
Share

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ป.1

Series name : แบบฝึกหัดใช้คู่หนังสือเรียน

Auther name : กุณฑีรา บุญเลี้ยง และคณะ

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึกพัฒนาทักษะ ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 พัฒนาทักษะการสื่อสารให้อ่านออก-เขียนได้ และคิดเป็น พร้อมเชื่อมโยงใช้ความรู้ผ่านกระบวนการทางสมองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เน้นกิจกรรมนำก่อนฝึก พร้อมแบบฝึกการอ่านและแบบประเมินทักษะเพื่อวัดและประเมินผล ช่วยกระตุ้นการคิดแบบประยุกต์ พร้อมฝึกฝนการเชื่อมโยงใช้ความรู้อย่างสมเหตุสมผล

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products