อ่าน-คัด ก-ฮ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
อ่าน-คัด ก-ฮ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน อ่าน-คัด ก-ฮ เตรียมอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี มุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อการเขียนพยัญชนะไทยตามมาตรฐานโครงสร้าง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีรูปแบบกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ เริ่มจากอ่านตามครู ใช้นิ้วมือลากเส้น ระบายสีภาพสัญลักษณ์ คัดตัวพยัญชนะฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือ ปูพื้นฐานการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อสร้างการจดจำ เพิ่มพูนทักษะก่อนเข้าสู่อนุบาล ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB