อ่าน-คัด ก-ฮ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
อ่าน-คัด ก-ฮ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

e-Book
Preview
Share
e-Book
Preview
Share

Series name : ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

ชุด กิจกรรมเตรียมความพร้อม พัฒนาการ 4 ด้าน อ่าน-คัด ก-ฮ เตรียมอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี มุ่งเตรียมความพร้อมเพื่อการเขียนพยัญชนะไทยตามมาตรฐานโครงสร้าง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีรูปแบบกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามพัฒนาการ เริ่มจากอ่านตามครู ใช้นิ้วมือลากเส้น ระบายสีภาพสัญลักษณ์ คัดตัวพยัญชนะฝึกควบคุมกล้ามเนื้อมือ ปูพื้นฐานการเขียนอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ สร้างความสนุกสนาน สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กเล็ก เรียนรู้จากง่ายไปยาก ฝึกทำซ้ำ ๆ เพื่อสร้างการจดจำ เพิ่มพูนทักษะก่อนเข้าสู่อนุบาล ปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

Subject :

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB