แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกตารางหรรษา สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกตารางหรรษา เล่ม 1 แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมฝึกการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญาโดยใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) และการสังเกตข้อมูลข้างเคียงโดยใช้ตาราง Matrix

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB