แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
Download
Share

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด ตารางหรรษา เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

Series name : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

Auther name : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกตารางหรรษา สำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป หรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกตารางหรรษา เล่ม 1 แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมฝึกการคิดแก้ปัญหาและพัฒนาเชาวน์ปัญญาโดยใช้ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) และการสังเกตข้อมูลข้างเคียงโดยใช้ตาราง Matrix

Related Products