ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด
ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย (Sensory Integration) โดยใช้ประสบการณ์ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว เกม และเรื่องเล่าจากนิทาน สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการเรียนรู้กับผู้ปกครองที่บ้านได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ไปสู่พัฒนาการของสมองด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB