ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด
ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด

Share
Share

ISBN : 0

Series name : ชุด สื่อนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เต้น รู้คิด

Auther name : อักษร เนกซ์

Copy : etc.

Product detail

สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัยส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังคุณธรรมและเสริมสร้างความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสที่หลากหลาย (Sensory Integration) โดยใช้ประสบการณ์ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว เกม และเรื่องเล่าจากนิทาน สามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและการเรียนรู้กับผู้ปกครองที่บ้านได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ไปสู่พัฒนาการของสมองด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB