THAI LEARNER DICTIONARY
THAI LEARNER DICTIONARY

แชร์
แชร์

ISBN : 9786162034756

ชื่อชุด : Dictionary

ชื่อผู้แต่ง : SUE SMITH และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

AKSORN'S THAI LEARNER DICTIONARY พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่ผ่านการวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้มาแล้ว โดยใช้เวลากว่า 6 ปีในการแปล รวบรวม และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจนสมบูรณ์มากที่สุด ความหมายและตัวสะกดภาษาไทยถูกต้องตามศัพทับัญญัติของราชบัณฑิตสถาน ที่รวบรวมคำศัพท์มากกว่า 25,000 คำ พร้อมประโยคตัวอย่างมากที่สุด เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจในการใช้คำศัพท์นั้น ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB