หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ม.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162037405

ชื่อชุด : Upload

ชื่อผู้แต่ง : Virginia Evans, Jenny Dooley

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Upload ระดับชั้น ม.4 นำเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจร่วมสมัยผ่านการอ่านบทอ่านที่มีกระบวนการอ่านครบทั้งขั้นก่อน ระหว่าง และหลังอ่าน โดยใช้แนวคิดการเรียนภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านกระบวนการสอนทักษะทางภาษาแบบบูรณาการ การทำชิ้นงาน และช่วยเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การสอบ O-NET ฝึกกระบวนการเรียนรู้ครบทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นำเสนอวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในหน้า Culture Corner และของอาเซียนในหน้า ASEAN Corner รวมทั้งฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้เนื้อหาในกลุ่มสาระวิชาอื่นในหัวข้อ Curricular Cut

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB