สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ป.6

ISBN : 0

ชื่อชุด : สื่อแม่บทมาตรฐาน

ชื่อผู้แต่ง : เอกรินทร์ สี่มหาศาล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน การงานอาชีพ ระดับชั้น ป.3 คือ สื่อเสริมที่รวบรวมเนื้อหาทั้งแบบเรียน แบบฝึกหัด กิจกรรม และแบบทดสอบไว้ในเล่มเดียว (All in one) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรังปรุง '60) กิจกรรม active learning หลากหลาย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน กิจกรรมพัฒนาการทำงาน ฝึกทักษะกระบวนการทำงน แบบทดสอบเน้นการคิด เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

ตัวอย่าง QR Code สื่อดิจิทัลประกอบบทเรียนในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง