คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.3
คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET คณิตศาสตร์ ม.3

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : คู่มือเตรียมสอบ Aksorn พิชิต O-NET

ชื่อผู้แต่ง : ศศิเกษม สัทธรรมสกุล และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือในการฝึกทักษะและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยสรุปภาพรวมของเนื้อหา แล้วเสริมเทคนิคให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์แนวข้อสอบ และฝึกทักษะให้เกิดความชำนาญและคุ้นชินในการทำข้อสอบ รวมทั้งประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนในการทำข้อสอบโดยโปรแกรมจำลองสถานการณ์สอบ O-NET (AKSORN CD O-NET Simulation)

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB