ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 6-8 ปี

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุดบัตรกิจกรรม BRIGHT ACTIVITY CARDS สำหรับอายุ 6-8 ปี

ชื่อชุด : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 6-8 ปี

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดบัตรกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน "ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดเชื่อมโยง" จากการลงมือปฏิบัติภารกิจตามบัตรโจทย์ พร้อมคำถามต่อยอดกระตุ้นกระบวนการคิดชุดฉลาดรู้ : ฝึกทักษะความรู้พื้นฐานมาประยุกต์และลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริงชุดฉลาดคิด : ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน และเป็นเหตุเป็นผลชุดฉลาดเชื่อมโยง : ฝึกทักษะการคิดเชื่อมโยงจากความรู้ในเรื่องต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง