ชุด HOTS Maths แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (3 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด HOTS Maths แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด (3 เล่ม)

ชื่อชุด : ชุด HOTS MATHS

ชื่อผู้แต่ง : บูรนาถ เฉยฉิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เสริมสร้างทักษะการคิดชั้นสูง ผ่านแนวคิดสำคัญทางคณิตศาสตร์- โจทย์ปัญหาหลากหลายครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้- มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการคิดต้งแต่ขั้นตอนพื้นฐานไปถึงขั้นสูง- ฝึกฝนความคิดเชิงตรรกะ อันเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา- ฝึกฝนอย่างเป็นระบบและพัฒนาให้เด็กเป็นคนชอบคิด ช่างสังเกต วิเคราะห์เป็น และแก้ปัญหาได้ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง