แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1




ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ป.1

ชื่อชุด : แบบฝึกหัด ป.1-6

ชื่อผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกพัฒนาสมรรถนะ อ่าน-คิด-เขียน ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1 เน้นการอ่านคำควบกล้ำ การเขียนตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด ให้ผู้เรียนสามารถฝึกเนื้อหาหลังเรียน พัฒนาทักษะด้านการอ่าน การคิด และการเขียน สามารถประเมินการคิดเคราะห์เพื่อใช้เตรียมความพร้อมในการสอบต่าง ๆ ได้ เป็นสื่อที่ช่วยทบทวนความรู้ เชื่อมโยงสู่กิจกรรมมบูรณาการให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น พร้อมฝึกและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้คล่องและวิเคราะห์เป็น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง