หนังสือกิจกรรม Phenomenon Based Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา เล่ม 3 (Coming soon)
หนังสือกิจกรรม Phenomenon Based Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษา เล่ม 3 (Coming soon)

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี ดร.ศศิธร เขียวกอ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรม เรียนรู้ และปรับตัว Phenomenon Based Learning เรียนรู้ผ่านปรากฏการณการณ์จริง ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน ให้ผู้เรียนเข้าใจโลกอย่างเป็นองค์รวม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ไขในชีวิตจริงได้ สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้จากหลากหลายวิชาที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม มาพร้อมคู่มือครูรายเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB