แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1
แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ ธำรงเลิศฤทธิ์, วิวรรธน์ ศรีวีระชัย, ประทานพร นิลศาสตร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบปฏิบัติกิจกรรม ทัศนศิลป์ ระดับชั้น ม.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ '51 เน้นกิจกรรมตามแบบ Active Learning ที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างดี

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB