คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา
คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I WANT TO BE ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรา อินคุ้ม และ ปราณี แป้นน้อย

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือช่วยครูผู้สอนช่วยในการจัดการเรียนการสอนสำหรับชุดสื่อกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน เพื่อให้ผู้เรียนได้สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง สู่การวางแผนในการเลือกสายการเรียนสู่ การเลือกอาชีพผ่านกิจกรรม ในรูปแบบ “แผนการจัดการเรียนรู้” ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

1. สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง

2. สำรวจกลุ่มอาชีพที่หลากหลายผ่านการลงมือทำจริง

3. ประเมินนักเรียนภายหลังการทำกิจกรรม

4. วางแผนเส้นทางการเลือกสายการเรียน สู่การเลือกอาชีพของตนเองได้

5. สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการจัดการเรียนรู้รายกิจกรรม แบบเป็นขั้นตอนอย่างละเอียด พร้อมแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือแนวทางการแนะแนวอาชีพสู่ฝัน I want to be ใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยชุดสื่อกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be (สำหรับผู้เรียน) รูปแบบ : ประเภท Book พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB