หนังสือกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be ระดับประถมศึกษา
หนังสือกิจกรรมอาชีพสู่ฝัน I want to be ระดับประถมศึกษา

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : วิจิตรา อินคุ้ม

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรมเพื่อสำรวจเรียนรู้อาชีพต่าง ๆ และเห็นคุณค่าในความแตกต่างของอาชีพที่แตกต่างกัน และลงมือทดลองปฏิบัติตัวอย่างอาชีพที่หลากหลาย ตามกลุ่มความถนัดและทักษะเฉพาะรายบุคคล

- ให้ผู้เรียนได้สำรวจความสนใจ ความสามารถ ทักษะของตนเอง ตามความถนัดและความสนใจในทักษะรอบด้านตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา สู่การวัดความถนัดตาม "ทฤษฎีการเลือกอาชีพ" ของ John L. Holland

- กิจกรรมในเล่มเน้นการเรียนรู้อาชีพที่หลากหลายผ่านกระบวนการทำงานของแต่ละอาชีพซึ่งเป็นตัวแทนของความถนัดในแต่ละด้าน ตามบุคลิกภาพและความสนใจในอาชีพนั้น ๆ

- กิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อาชีพต่าง ๆ ผ่านการปฏิบัติจริง สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการพัฒนาทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 รูปแบบ : ประเภท Book พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB