หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music
หนังสือกิจกรรม IDEAKIT: Creative Coding ชุด Music

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ปวริศ สายพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือกิจกรรมการเรียนรู้ ปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบ Block-based Programming เพื่อควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ จากง่ายไปสู่ยาก โดยใช้กิจกรรมในการเรียนรู้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อสร้างสรรค์โครงงานเครื่องดนตรี ได้ด้วยตนเอง

• สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษา

• พัฒนาและออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน

• ใช้ร่วมกับชุดสื่ออุปกรณ์ IDEA KIT: Creative Coding ชุด Music ที่ใช้ในการประดิษฐ์โครงงานเครื่องดนตรี เพื่อรองรับและต่อยอดพื้นฐานด้านวิทยาการคำนวณ ซึ่งจะเป็นทักษะและสมรรถนะสำคัญ ในการบูรณาการความรู้ด้าน STEAM Education ผ่านกระบวนการคิด ออกแบบ และลงมือปฏิบัติ ตามแนวคิด Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB