คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 1 เล่ม 3 จำนวนนับ 11 ถึง 100
คณิตศาสตร์กับหลักเม็ดนับ เรื่องที่ 1 เล่ม 3 จำนวนนับ 11 ถึง 100

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : รศ. ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

-ออกแบบกิจกรรมโดยส่งเสริมความเข้าใจผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรูปธรรมสู่นามธรรมอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดเป็นแนวความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Concept) ที่ถูกต้อง 
-มีการใช้สีเป็นสื่อนำสายตา (Color Code) และใช้สื่อที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ง่ายขึ้น ผ่านหลักเม็ดนับแสดงจำนวนและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ผ่านหลักเม็ดนับ 
-สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการคำนวณ ให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กเรียนรู้ช้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
-มีคู่มือสำหรับครู เพื่อแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระภายในเล่ม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB