หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบทดสอบหลังเรียน
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน แบบทดสอบหลังเรียน

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อ.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. ใช้ในการประเมินความสามารถทางการอ่านและการเขียน พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ หลังการจัดการเรียนการสอนหรือฝึก

2. ประเมินการจำจากการเห็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

3. ประเมินการจำจากการฟังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

4. ประเมินการจำแนกจากการเห็นพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

5. ประเมินการจำแนกจากการฟังพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB