หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้สระเสียงยาว
หนังสือแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียน เรียนรู้สระเสียงยาว

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : อ.สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

1. เรียนรู้กลุ่มสระเสียงยาว

2. กิจกรรมการจำจากการเห็นภาพสระ สี และสัญลักษณ์การลากเส้นผ่านสระที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถจำสระได้ถูกต้อง

3. กิจกรรมการจำจากการฟังเสียงพยัญชนะและสระเสียงยาวประสมกันเป็นคำง่าย ๆ ทำให้สามารถจำเสียงสระได้ถูกต้อง และรู้ความหมายของคำที่อ่าน

4. กิจกรรมการจำแนกจากการเห็นสระที่คล้ายคลึงกัน ทำให้สามารถอ่าน และจำแนกสระที่คล้ายคลึงกันได้ นำไปสู่การเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

5. กิจกรรมการจำแนกจากการฟังเสียงสระ ทำให้สามารถออกเสียงสระ อ่านคำ และนำไปสู่การเขียนสะกดคำที่ถูกต้อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB