หลากหลายเรียนรู้: ผู้เรียนหลากหลาย Diverse Learning: Diverse Learner
หลากหลายเรียนรู้: ผู้เรียนหลากหลาย Diverse Learning: Diverse Learner

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สอน ที่จะพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน ที่มีความหลากหลายในมิติต่าง ๆ สาระสำคัญที่ครอบคลุม: เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ด้านแนวคิด กระบวนการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้ที่เป็นสากล แนวทางและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมและเรียนรวม เรียนรู้การใช้สื่อ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB