แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4
แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ และคณะ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกฯ พัฒนาสมรรถนะ รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ม.4 เน้นพัฒนา KSA (Knowledge + Skills + Attitude Identification) ผ่านกิจกรรม Active Learning เพื่อพาผู้เรียนสู่เป้าหมายการเกิดสมรรถนะสำคัญ

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB