สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1
สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ป.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ดร.พลอยทราย โอฮาม่า/ มินตรา สิงหนาค

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

สื่อฯ แม่บทมาตรฐาน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) รวมเนื้อหา กิจกรรม แบบฝึกหัด และข้อสอบไว้ใช้ในเล่มเดียว เน้นเรียนรู้ตามรูปแบบ Active Learning ให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพ แผนภาพ ตารางประกอบ ซึ่งเหมาะสมกับการเรียนการสอนและเสริมความเข้าใจให้ลึกขึ้นด้วย QR Code เพิ่มเติมเนื้อหา

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB