แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1
แบบฝึกหัดพัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ม.1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : เสกสรร สุขเสนา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด พัฒนาสมรรถนะ หน้าที่พลเมืองฯ ระดับชั้น ม.1 เน้นกิจกรรมพัฒนาการคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาตามธรรมชาติวิชา ตามแนวคิด Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญ มีข้อสอบและแบบบันทึกผลประจำวิชา ช่วยให้ใช้งานสะดวก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB