แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4
แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.4

สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : สายงานวิชาการ อจท.

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

แบบประเมินและบันทึกผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60) ครอบคลุมตัวชี้วัดระหว่างทางเพื่อประเมินตามตัวชี้วัดปลายทาง และเครื่องมือประเมินตนเองของผู้เรียนพร้อมตารางบันทึกผลคะแนนตัวชี้วัดประจำหน่วย สามารถตรวจสอบตนเองได้จากเกณฑ์การประเมิน (Rubric) และมี QR Code สำหรับนักเรียนให้ผู้เรียนกลับไปทบทวน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB